Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Bölümün Amacı

Turizm sektöründe ve özellikle otel işletmelerinde istihdam edilmek üzere; etkili turizm bilincine sahip, turizmin sosyal, ekonomik ve teknik yönden gelişimine ön ayak olacak niteliklerle, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve yüksek düzeyde bilgi, beceri, sevk ve idare yeteneği olan, araştırarak ve sentezleyerek karar verme gücüne sahip çalışanların, yöneticilerin ve girişimcilerin yetiştirilmesidir.  Böylece mezun öğrencilerimiz, yalnızca ulusal iş piyasalarında değil uluslararası iş piyasalarında da istihdam olanaklarına sahip olabileceklerdir.

Kazanılan Yeterlik

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında lisans diploması verilir.

Bölümden mezun olabilmek için staj eğitimi zorunludur. Staj eğitimi yüksekokulumuz tarafından belirlenen niteliklerdeki işletmelerde yapılabilir. Yüksekokulumuzda sekizinci yarıyılda öğrencilerimizin sektör deneyimlerinin artırılması amacı ile tüm yarıyıl staj eğitimi ile geçirilecektir. Bu konuda öğrenciler staj yapacakları işletmeleri kendileri bulacaklardır. Kuruluş aşamasında kurumumuzun herhangi bir işbirliği bulunmamaktadır. Bölümümüzün öğrenci alımının kabul edilmesi ile birlikte gerekli girişimlerde bulunulacaktır

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksekokula kabul ve kayıt Yükseköğretim Kanunu ve kuralları çerçevesinde düzenlenir. Öğrenciler, yüksekokula Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre kabul edilirler. Yüksekokula kabul için YGS ve LYS’den yeterli puanı almış adayların kayıtları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde Üniversite Rektörlüğü’nde yapılır. Kayıt için gerekli belgeler;

  1. Lise ve dengi okul diploması,
  2. ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
Bölüm Çıktıları
PÇ-1Alanında yer alan belirli bir meslek, iş ile ilgili detaylı ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir. Bu bilgileri, kuramları, modelleri genel olarak ve iş ortamında kullanır ve yorumlar,
PÇ-2Alanı ile ilgili düzenli olarak sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar ve bu amaçla bilgi toplar. Bu bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere sunar,
PÇ-3Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. Bu süreçleri analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir. Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren hizmet süreçlerini ve işleri yönetir veya dönüştürür,
PÇ-4Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır,
PÇ-5Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili yasal mevzuatı yorumlar ve mevcut varsayımlara sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşır Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir,
PÇ-6Alanındaki ve yakın alanlardaki önemli sorunlar, alternatif çözüm yolları ve alanına özgü araştırma yöntemleri konusunda temel düzeyde bilgi sahibidir. Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar, karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda, sorunların çözümünde özgün ve özerk olur ve kendi başına karar verir,
PÇ-7Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, katkı sağlar ve değişimlere uyum sağlar,
PÇ-8Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur,
PÇ-9Kendini ve zamanı yönetir ve öz eleştiri yapar. Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir, karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir,
PÇ-10Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir biçimde çalışır. Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını değerlendirir. Mahiyetinde çalışan bireylerin veya grupların mesleki gelişimlerini yönetir,
PÇ-11Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar ve grup çalışması yapar. Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir,
PÇ-12Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve uygulamaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder ve uygulamada kullanır. Daha fazla sorumluluk alabilmek için bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırarak kişisel ve mesleki olarak kendi kendine öğrenmek suretiyle bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle günceller ve kendini sürekli geliştirir,
PÇ-13Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, en az bir yabancı dil kullanır,
PÇ-14Bilişim ve iletişim teknolojilerini en az alanının gerektirdiği düzeyde kullanır,
PÇ-15Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir. Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır,
PÇ-16Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahiptir ve bu konuda gerekli tedbirleri alır. Temel hak ve hürriyetleri gözetir, insanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur; hoşgörü ve saygı gösterir. Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
Mezunların İstihdam Olanakları

Gelişmekte olan ülkelerde geniş bir istihdam olanağı sağlayan turizm ve otel işletmeleri, yükseköğrenim kurumlarında yüksekokul, bölüm ve program olarak yer alırken sektör ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Turizm sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleriyle turizm sektörü, döviz girdisi yüksek bir sektör olması dolayısıyla ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadırlar.

Son on yıl içinde Türkiye’ye gelen turist sayısı 10 milyondan 39,3 milyona yükselmiştir. Burada görülen %300 – 400 artış hızı halen devam etmektedir. Turizm gelirleri ise 8 milyar ABD Dolarından, 32 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Görülen ve süreklilik arz eden bu yükseliş turizm sektöründe ve özellikle de otel işletmelerinde yeni istihdama olan talebinde artarak süreceğini göstermektedir.

Turizm sektöründe Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli yatırımlar olacağı ve buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir (İKMEP, 2010). Bunun sonucunda bölgede bu alanda yükseköğretim kurumu olarak eğitim hayatına başlayan yüksekokulumuz, bölgede önemli bir eksiklik olan nitelikli eleman ihtiyacını karşılayarak bölgeye katma değer yaratacaktır.

Mezun olan öğrenciler özel sektörde turizm işletmelerinde (Otel ve Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Tur Operatörleri, A,B,C Grubu Seyahat Acentaları, Ulusal ve Uluslararası Havayolu Şirketleri, Kruvaziyer Gemiler vb.) başta olmak üzere, turizm işletmelerinin diğer alanlarında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde istihdam olanaklarına sahiptirler. Ayrıca öğrencilerimizin kendi işlerini kurabilecek donanıma sahip olarak bu bölümden mezun olmaları sağlanacaktır.

06.02.2015 tarihi itibariyle bölümümüz mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları gibi kamu ve özel sektörde iş başvurularında bulunabilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız…

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.